Тепломережа повертається у власність Шепетівки: з боргами чи без?

Не­що­дав­но під час ко­ле­гії Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції по­са­дов­ці під­би­ли під­сумки опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2017–2018. Зга­ду­ва­ло­ся «злим сло­вом» і міс­то Ше­пе­тів­ка. За сло­ва­ми гу­бер­на­то­ра Хмель­нич­чи­ни Олек­сан­дра Кор­ній­чу­ка, кри­тич­ною бу­ла си­ту­ація ли­ше у міс­ті Ше­пе­тів­ці, де опа­лю­валь­ний се­зон по­чав­ся із за­піз­ненням та про­тя­гом усього ча­су іс­ну­ва­ла заг­ро­за його зри­ву че­рез бор­ги ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» за спо­жи­тий при­род­ний газ. Цього­річ у лю­то­му пос­тавле­на крап­ка у ді­яль­нос­ті ком­па­нії. Він­ниць­кий апе­ля­цій­ний суд за­до­воль­нив ви­мо­ги Ше­пе­тівсь­кої місь­кра­ди ро­зір­ва­ти до­го­вір.

За ін­форма­ці­єю од­но­го з ви­дань об­ласті, у ко­му­наль­ну влас­ність енер­го­ге­не­ру­юче під­при­ємс­тво по­вер­нуть з пів­сотнею міль­йонів бор­гу. Пе­ре­ві­ри­ти дос­то­вір­ність ін­форма­ції ми ви­рі­ши­ли в роз­мо­ві з місь­ким го­ло­вою міс­та Ше­пе­тів­ки Ми­хай­лом По­ло­дю­ком:

Тепломережа повертається у власність Шепетівки: з боргами чи без? — відео з інтерв’ю

— На цій ко­ле­гії був при­сут­ній пер­ший зас­тупник Во­ло­ди­мир Ви­хівсь­кий, а об­го­во­рю­ва­ли на ній опа­лю­валь­ний се­зон, що за­вер­шився. Во­ло­ди­мир Бро­ніс­ла­во­вич ко­рот­ко до­по­вів про си­ту­ацію в Ше­пе­тів­ці, про стан справ на сьогод­ні. Ос­кіль­ки за­вер­ши­ли­ся су­до­ві роз­гля­ди, а ка­са­цій­ної скар­ги сто­сов­но рі­шен­ня су­ду «Енер­го­ін­вест» не по­да­вав, то ко­мі­сія з прийому май­на роз­по­ча­ла ро­бо­ту. На­ра­зі три­ває ро­бо­чий про­цес по ви­ко­нан­ню рі­шен­ня се­сії та са­мо­го до­го­во­ру кон­це­сії. Від­по­від­ним його пун­ктом пе­ред­ба­че­но, що у ви­пад­ку ро­зір­вання до­го­во­ру в од­носто­ронньому по­ряд­ку, ми по­вин­ні от­ри­ма­ти май­но уп­ро­довж 10 днів. Сто­сов­но бор­гів під­при­ємс­тва, то ми зро­би­ли за­пит у НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни». Ста­ном на 1 квіт­ня 53 міль­йони гри­вень бор­гу має ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» за ви­ко­рис­та­ний газ. Про­це­ду­ра пе­ре­да­чі май­на, якою ни­ні зай­ма­єть­ся ко­мі­сія, пе­ред­ба­чає роз­гляд ак­ти­вів та па­си­вів під­при­ємс­тва. Да­лі — вив­чення бух­галтерсь­кої до­ку­мен­та­ції. І ли­ше піс­ля цього все це бу­де ви­не­се­но на се­сію місь­кої ра­ди для зат­вер­джен­ня. Як­що де­пу­та­ти за це про­го­ло­су­ють, то ли­ше то­ді мож­на го­во­ри­ти про те, чи по­вер­та­ємо ми під­при­ємс­тво теп­ло­ме­реж з бор­га­ми, чи ні.

Як на­ра­зі три­ває про­цес пе­ре­да­чі май­на теп­ло­ме­ре­жі?

— Про­цес роз­по­чав­ся з лис­та «Енер­го­ін­веста» про го­тов­ність до про­це­ду­ри. А от са­ма пе­ре­да­ча роз­по­ча­ла­ся в них не так як про­пи­са­но в кон­це­сій­но­му до­го­во­рі, рі­шен­ні се­сії та су­ду. Ке­рів­ник під­при­ємс­тва зап­ро­по­ну­вав спо­чат­ку заб­ра­ти всіх пра­ців­ни­ків та пра­цев­лашту­ва­ти на во­до­ка­нал. Си­ту­ація до­сить аб­сур­дна. Май­но ще зна­хо­дить­ся в них, а во­до­ка­на­лу зап­ро­по­ну­ва­ти прий­ня­ти пра­ців­ни­ків теп­ло­ме­ре­жі. Ні, спо­чат­ку від­бу­деть­ся пе­ре­да­ча май­на, роз­гляд ак­ти­вів та па­си­вів, а ко­ли на­ка­зом на во­до­ка­на­лі зат­вердять штат, то­ді й поч­неть­ся на­бір пра­ців­ни­ків. Ми й са­мі за­ці­кав­ленні як­най­швид­ше за­вер­ши­ти всі ці про­це­ду­ри, бо сис­те­ма цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня пот­ре­бує ре­мон­тних ро­біт. Їх пот­рібно ви­ко­на­ти ще до по­чат­ку нас­тупно­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

Не­що­дав­но на се­сії місь­кра­ди де­пу­та­ти під­три­ма­ли про­ект рі­шен­ня, який сто­су­вав­ся га­зо­роз­по­діль­чої ша­фи у дво­рі ба­га­то­по­вер­хі­вок на прос­пекті Ми­ру. Чи мож­на вва­жа­ти це по­чат­ком бу­дів­ниц­тва мо­дуль­них ко­те­лень?

— Ра­ні­ше місь­ка ра­да нап­ра­ви­ла за­пит у «Ше­пе­тів­ка­газ», в які бу­дин­ки мож­на під­клю­ча­ти ін­ди­ві­ду­аль­не опа­лен­ня? З’ясу­ва­ло­ся, що са­ме ці кіль­ка 9-по­вер­хі­вок, які зна­хо­дять­ся на прос­пекті (район со­бо­ру), ма­ють га­зо­ві тру­би ду­же тон­ко­го ді­амет­ру. У ра­зі під­клю­чен­ня квар­тир до ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня, мо­же не вис­та­чи­ти тис­ку га­зу. Газ­конто­ра зап­ро­по­ну­ва­ла зад­ля ви­рі­шен­ня ці­єї проб­ле­ми — вста­нов­лення га­зо­роз­по­діль­ної ша­фи. Що і доз­во­лить збіль­ши­ти тиск у тру­бах. Та­ким чи­ном жи­те­лі цих бу­дин­ків змо­жуть от­ри­ма­ти доз­во­ли на вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня.

Як ка­жуть, са­ни пот­рібно го­ту­ва­ти з лі­та, які пла­ни у міс­це­вої вла­ди що­до ви­рі­шен­ня пи­тан­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня?

— Як­що в трав­ні за­вер­шить­ся про­це­ду­ра пе­ре­да­чі май­на, то вже у чер­вні роз­почне ро­бо­ту ко­мі­сія з під­го­тов­ки до нас­тупно­го опа­лю­валь­но­го пе­рі­оду. Маю ін­форма­цію мі­сяч­ної дав­ності, що 110 влас­ни­ків квар­тир ви­го­то­ви­ли до­ку­мен­ти на вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня. Як ба­чи­те з цифр, про­цес не є нас­тіль­ки ма­со­вим. Біль­ше то­го, нап­ри­кін­ці бе­рез­ня меш­канці од­но­го з ба­га­ток­вартир­них бу­дин­ків на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се звер­ну­ли­ся до ме­не під час прийому, аби збе­рег­ти цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня в їхньому бу­дин­ку. Ос­кіль­ки біль­шість з них є пен­сі­оне­ра­ми, від­так, кош­тів на вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня не ма­ють, а че­рез по­важ­ний вік у бан­ку кре­ди­ту не от­ри­ма­ють. Лю­ди прос­то че­ка­ють, що піс­ля по­вер­нення теп­ло­ме­ре­жі у ко­му­наль­ну влас­ність, все бу­де як ра­ні­ше.

Дя­кую за роз­мо­ву!

У Шепетівці пройшов фестиваль-конкурс «Золоте коло»
Виплати потерпілим на виробництві підвищено!