Повноваження міського голови

 • Є головною посадовою особою територіальної громади міста.
 • Виконує свою роботу відповідно до вимог статей 12 та 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 • Забезпечує у межах, наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 • Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.
 • Організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.
 • Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.
 • Спрямовує діяльність заступників міського голови, розподіляє між ними обов’язки.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету.
 • Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчим комітетом.
 • Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях.
 • Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 • Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами міста та зарубіжними партнерами.
 • Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).
 • Погоджує, у встановленому порядку, кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності.
 • Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.
 • Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.
 • Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів.
 • Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 • Звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.
 • Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.
 • Веде особистий прийом громадян.
 • Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
 • Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України.
 • Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 • Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у міській раді.
 • Приймає участь в організації ведення територіальної оборони.
 • Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Є начальником цивільної оборони міста.
 • Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади вищого рівня.